Zelfstandige training in consultvoering: studenten leren van de simulatiepatiënt en van elkaar

Informatie
Auteurs
A. Derese
J. Reniers
L. Aper
M Valcke
S. Koole
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding

Een patiëntgericht consult vormt de basis voor goede medische zorgverlening. Studenten voorbereiden op deze complexe vaardigheid is een kerntaak van de medische opleiding. Aan de Universiteit Gent worden tijdens de masteropleiding trainingen consultvoering georganiseerd waarbij communicatieve en klinische redeneervaardigheden worden geïntegreerd. Studenten oefenen met een simulatiepatiënt onder supervisie van een docent. Deze studie onder zoekt een zelfstandige werkvorm zonder de aanwezigheid van een docent, waarbij simulatiepatiënten en studenten onderling feedback geven. De vraagstelling van dit onderzoek luidt: 1) Hoe percipiëren studenten de training? 2) Leidt de observatie van elkaar en de feedback van de simulatiepatiënt tot een leereffect? 3) Is de werkvorm efficiënter ten aanzien van docentbelasting?

Materiaal en methoden

In 2009/2010 werd in het tweede jaar van de masteropleiding in een pilotonderzoek de klassieke training met docent vergeleken met een zelfstandige werkvorm met afsluitende groepsbespreking. In deze werkvorm zonder docent geeft de simulatiepatiënt alleen feedback vanuit patiëntperspectief; de medestudent geeft feedback over de structuur en inhoud van het consult. De studenten kregen een schriftelijke vragenlijst ter evaluatie van de beide werkvormen. De observatielijst van de simulatiepatiënten werd gebruikt om het leereffect vast te stellen.

Resultaten

Analyse van de studentenpercepties toonde geen significante verschillen aan tussen de twee trainingsvormen. Wat betreft het leereffect binnen de zelfstandige werkvorm krijgt de student-arts een significant hogere score van de simulatiepatiënt. Ondanks de tijdwinst voor docenten is de training en follow-up van simulatiepatiënten wel een intensieve bezigheid.

Discussie en conclusie

Deze werkvorm wordt door studenten heel waardevol bevonden. Het stimuleert hun zelfvertrouwen en het leren feedback geven aan elkaar. Uit de afsluitende groepsbespreking met docent komt naar voren dat studenten zichzelf soms overschatten. Vervolgonderzoek naar het leereffect op lange termijn en de beste plaats in het curriculum wordt aanbevolen. (Aper L, Reniers J, Koole S, Valcke M, Derese A. Zelfstandige training in consultvoering: studenten leren van de simulatiepatiënt en van elkaar. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2011;30(5):194-205.)

Summary

Introduction

Patient-centred consultations are key to good medical care. Preparing students for this complex skill is a core task of medical education. At Ghent University, consultation skills training runs throughout the master phase (years 4-6) in sessions with a simulated patient and a supervising physician, aimed at integrating communication and clinical reasoning skills. We examined effects of a new training format with unsupervised sessions, and feedback from simulated patients and students by addressing the following research questions: 1) How do students perceive this training format? 2) Do patient feedback and mutual observation result in a learning effect? 3) Does the format reduce supervisor workload?

Method

In 2009-2010, a pilot study among fifth year students compared the traditional format and the new format, in which simulated patients give feedback from the patient perspective and students give peer feedback on structure and content of the consultation. Students evaluated both formats by completing a questionnaire. Observation lists completed by simulated patients were used to determine any learning effects.

Results

The evaluation yielded no significant differences between the two formats. Simulated patient ratings of studentdoctor performance were significantly higher in the second session. Supervisor workload was reduced but training and follow-up of simulated patients remained time and labour intensive.

Discussion and conclusion

Students thought the new format was quite valuable. It improved their confidence and peer feedback skills. The closing group session with a supervisor showed that students overestimated their performance. Further studies should investigate long term learning effects and optimal placement in the curriculum of the new format. (Aper L, Reniers J, Koole S, Valcke M, Derese A. Consultation skills training without a supervisor: learning through feedback from simulated patients and peers. Netherlands Journal of Medical Education 2011;30(5):194-205.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee