Feedback tijdens coschappen: graag meer en beter!

Informatie
Auteurs
Léon van Groenendael MSc
Lycke R. Woittiez MSc
Nathalie S.M. Lak
Pauline V. van Hirtum
Wanda Tempelaar
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding

Uit de door het Landelijk Overleg CoAssistenten (LOCA) uitgevoerde enquêtes blijkt dat zowel coassistenten, onderwijskundigen als artsen (opleiders) vinden dat er tijdens de coschappen te weinig aandacht is voor feedback.

Afname enquête

: In navolging van een in 2007 uitgevoerde enquête onder coassistenten werd in 2010 een uitgebreide vragenlijst naar de coassistenten van de verschillende faculteiten Geneeskunde gestuurd, en werden ook onderwijskundigen en artsen benaderd.

Resultaten

Er waren 869 respondenten, waaronder veel coassistenten. In alle groepen vond het merendeel van de respondenten dat er vaker feedback gegeven zou moeten worden. Men wijt het gebrek aan feedback niet alleen aan een tekort aan tijd van de kant van docenten maar ook aan de houding van de coassistenten: zij vragen te weinig om feedback. Als mogelijke oplossing wordt onder andere het geven van docentcursussen, gericht op feedback, genoemd.

Conclusie

Mogelijke oorzaken van het ervaren tekort aan feedback zijn enerzijds tijdgebrek en anderzijds een cultuur in de medische wereld waarin weinig feedback wordt gegeven en door coassistenten onvoldoende naar feedback wordt gevraagd. Het is wenselijk vaste momenten te bepalen voor het geven van feedback en coassistenten te instrueren feedback te vragen. Ook dienen er bij het geven van feedback specifieke, inhoudelijke suggesties voor verbetering gedaan te worden. Docentcursussen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. (Hirtum PV van, Woittiez LR, Tempelaar W, Lak NSM, Groenendael L van. Feedback tijdens coschappen: graag meer en beter! Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2011;30(5):221-225.)

Summary

Introduction

Surveys conducted by the Dutch Association for Medical Interns have shown general agreement among students, doctors and teaching staff that feedback is receiving too little attention during clinical clerkships.

Method

The Dutch Association for Medical Interns sent an extensive questionnaire about the quantity and quality of feedback to the medical students at several faculties of medicine and to educationalists and doctors.

Results

869 completed questionnaires were returned, the majority of them by students. All groups agreed that feedback should be given more frequently. The paucity of feedback seems mostly due to doctors’ busy schedules, but also to students not asking for feedback more often. Teach-the-teacher courses are suggested as one of the possible solutions to the problem.

Discussion/conclusion

Possible causes of the lack of feedback may be time constraints due to doctors’ workload, the culture in medicine where feedback is not customary and to students’ failure to ask for feedback. It seems advisable to designate fixed occasions for feedback and to instruct studnts to invite feedback. Feedback should include specific suggestions for improvement. Teach-the-teacher courses might make an important contribution to the improvement of the quality andq quantity of feedback during clerkships. (Hirtum PV van, Woittiez LR, Tempelaar W, Lak NSM, Groenendael L van. Feedback during clinical clerkships: more and better, please! Netherlands Journal for Medical Education 2011;30(5):221-225.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee