Toepassing van het concept EPA als verbinding tussen professionele activiteiten en CanMEDS competentie-gebieden: pilotstudie Physician Assistant Urologie

Informatie
Auteurs
G. Spenkelink-Schut
Th. J. ten Cate & H. S. M. Kort
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding: In dit pilotonderzoek zijn voor het specialisme Urologie de zogenaamde En-trustable Professional Activities (EPA’s) geïdentificeerd van de Physician Assistant (PA). Ook zijn aan de hand van het CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists, 2005) framework de kerncompetenties geanalyseerd.

Methode: Urologen en PA’s Urologie zijn met behulp van een semi-gestructureerde vragenlijst geïnterviewd. De verzamelde data en uitkomsten van deze interviews zijn uitgewerkt tot een tweedimensionale matrix van EPA’s en CanMEDS competenties. Deze matrix is vervolgens door vijf experts geanalyseerd op volledigheid van de EPA’s en op toepassing van de competentiegebieden van het CanMEDS framework. De antwoorden op de in de interviews gestelde open vragen over de items supervisie en vertrouwen bij het delegeren van EPA’s zijn geanalyseerd volgens de Grounded Theory benadering.

Resultaten: In dit pilotonderzoek zijn 47 EPA’s urologie gedetermineerd. De tweedimensionale matrix objectiveert de EPA’s en de aan het CanMEDS framework gerelateerde kerncompetenties. Het leren uitvoeren van EPA’s door de PA vereist supervisie en vertrouwen van de uroloog. EPA’s aanleren gaat volgens de opeenvolgende stappen: kennis uitvragen, demonstreren, uitvoeren onder begeleiding, tot het uiteindelijk zelfstandig uitvoeren van de activiteiten. Bij het aanleren van een EPA dient de uroloog aanwezig te zijn ter observatie, bijsturing en beoordeling. Het opbouwen van wederzijds vertrouwen tussen uroloog en PA heeft tijd nodig en blijft een subjectief aspect. Naast een optimale communicatie is het aangeven van grenzen belangrijk.

Conclusie en beschouwing: Het pilotonderzoek levert een empirisch gefundeerd model voor de samenhang tussen EPA’s en CanMEDS competenties. Het resultaat is bruikbaar voor scholing van de PA Urologie; nader onderzoek is noodzakelijk. (Spenkelink-Schut G, Cate ThJ ten, Kort HSM. Toepassing van het concept EPA als verbinding tussen professionele activiteiten en CanMEDS competentiegebieden: pilotstudie Physician Assistant Urologie. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2008;27(5):230-238.)

Summary

Introduction: The aim of this study was to identify Entrustable Professional Activities (EPAs) for Physician Assistants (PAs) in urology and to determine core competencies for urology PAs based on the CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists) framework.

Methods: In a pilot study, PAs and urologists participated in interviews in which a semi-structured questionnaire was administered. Based on the data from the interviews, a two-dimensional matrix was constructed combining EPAs and CanMEDS competencies. Five experts examined the matrix to determine whether all EPAs were included and whether the CanMEDS framework had been used appropriately. The responses to the open-ended questions about supervision and trust in relation to delegating EPAs were analysed using a grounded theory approach

Results: Forty-seven EPAs for urology PAs were included in a two-dimensional matrix to objectify the EPAs and the CanMEDS competencies. PAs need supervision and trust from urologists in learning how to perform the EPAs. The steps of the learning process comprise: assessing knowledge, demonstrating, supervised performance, independent performance. During the learning process the urologist should observe, guide and assess the PA’s performance. Building mutual trust between the urologist and the PA takes time and will remain a subjective aspect of the learning process, in which excellent communication as well as setting boundaries are key factors.

Conclusions: The pilot study yielded an empirically based model representing the interrelationships of EPAs and CanMEDS competencies. The preliminary results from this pilot study can be used in training urology PAs, but further studies are recommended. (Spenkelink-Schut G, Cate Th.J. ten, Kort HSM. Applying the concept of Entrustable Professional Activities to link CanMEDS competencies with the workplace: a pilot study of the physician assistant workforce in urology. Dutch Journal of Medical Education 2008;27(5):230-238.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee