TMO beoordeeld: tijd voor verandering? Resultaten van het lezersonderzoek 2010

Informatie
Auteurs
A. D. C. Jaarsma
J. C. C. Borleffs
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding:

Het aantal artikelen dat ter publicatie aan het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs (TMO) wordt aangeboden loopt terug. Daarom werkt de redactie van het TMO samen met het bestuur van de NVMO aan een plan voor de toekomst van het TMO. Hierbij wil de redactie de ambities van het tijdschrift versterken en de internationale uitstraling vergroten. Om de mening van TMO-lezers te peilen heeft een lezersonderzoek plaatsgevonden.

Materiaal en methoden:

De vragenlijst van het lezersonderzoek is een verkorte versie van de vragenlijst die in 2003 is gebruikt met de toevoeging van enkele vragen over de Engelstaligheid. De uitnodigingen om de vragenlijst in te vullen zijn elektronisch verstuurd. De resultaten van het huidige onderzoek zijn zoveel mogelijk vergeleken met die van 2003.

Resultaten:

De respons op de vragenlijst was 27% (34% in 2003). Het gemiddelde rapportcijfer dat de lezers het TMO geven is 7.1 waarvan 84% een 7 of hoger geeft. In 2003 was het rapportcijfer precies hetzelfde en gaf 82% een 7 of hoger. In vergelijking met 2003 is het aantal lezers dat werkzaam is in de basisopleiding iets lager (67% versus 72% in 2003) en het aantal lezers dat werkzaam is in de medisch specialistische vervolgopleidingen hoger (44% versus 32% in 2003). 22% van de lezers heeft de laatste vijf jaar een artikel ter publicatie aan het TMO aangeboden. In 2003 was dat 27%. Als argumenten voor het niet indienen worden tijdgebrek en de lage status van het TMO ten opzichte van Engelstalige tijdschriften genoemd. De respons op de vragen die specifiek over het Engelstalige nummer van het TMO gingen, is slecht. Ruim 25% van de respondenten heeft deze vragen niet beantwoord. Van degenen die de vragen wel beantwoord hebben heeft 27% geen mening, spreekt 31% voorkeur uit voor een Engelstalig TMO en vindt 42% dat het TMO Nederlandstalig moet blijven.

Discussie:

In het algemeen is de tevredenheid over het tijdschrift ruim voldoende met een marginale stijging ten opzichte van 2003 van het aantal lezers dat een cijfer 7 of hoger geeft. In toenemende mate zijn de lezers afkomstig uit het werkdomein van de medisch specialistische vervolgopleidingen. Dit is in lijn met het beleid van de NVMO om ook een platform voor de vervolgopleidingen te worden. Het aantal lezers dat in het TMO publiceert neemt gestaag af. In 2003 had 27% de laatste vijf jaren een manuscript ter beoordeling ingediend, nu blijkt dat percentage gedaald te zijn naar 22%. Dit is een bevestiging van onze ervaring dat het aantal artikelen dat de redactie ter publicatie krijgt langzaam maar zeker afneemt. Een belangrijk onderdeel van de enquête waren de vragen over de Engels- of Nederlandstaligheid van het TMO. De zeer matige respons op dit onderdeel maakt dat de enige conclusie is dat ‘de stemmen staken’ over een voorkeur voor de voertaal van het TMO.

Al met al bevestigt het huidige lezersonderzoek het beeld dat het TMO een gewaardeerd verenigingsblad is, maar voor auteurs weinig uitdagend. Dat betekent dat het tijd is voor verandering. Hiermee moet het TMO zichtbaar het verenigingsblad van de NVMO blijven, maar tevens een tijdschrift dat aantrekkelijk is voor lezers en auteurs. Internationalisering van het tijdschrift is daar een belangrijke randvoorwaarde voor. Hierbij hoort een transitive naar een Engelstalig tijdschrift. (Borleffs JCC, Jaarsma ADC. TMO beoordeeld: tijd voor

verandering? Resultaten van het lezersonderzoek 2010. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2010;29(5):276–283.)

Summary

Introduction:

The number of manuscripts submitted to the Netherlands Journal of Medical Education (TMO) is decreasing. Consequently, the editorial board of the journal has reflected on what type of measures might be taken to change this trend. The ambitions of the journal need to be strengthened and its international profile become more prominent. A survey was conducted to explore readers’ thoughts on this matter.

Materials and methods:

The content of questionnaire was based on the 2003 survey with questions added about the preferred language of the journal. Readers were invited by email to complete the questionnaire. We compared the results of this survey with those of the 2003 survey.

Results:

The response rate was 27% (34% in 2003). The mean appreciation of the journal was 7.1 (scale from 1–10), with 84% of the readers giving a rating ≥7. In 2003 the mean score was exactly the same, with 82% of the readers rating their appreciation ≥7. Compared to 2003 the number of readers working in the area of undergraduate training had decreased from 72% to 67%, whereas the number of readers active in postgraduate medical specialist training had increased from 32% to 44%. During the last five years 22% of the readers had submitted a manuscript to TMO compared to 27% in 2003. Reasons for non-submission given by respondents that had never submitted a paper included lack of time and TMO’s low international status. Unfortunately, the response to our questions about the language of the journal was limited. Among the responders, 27% had no opinion, 31% preferred English and 42% preferred Dutch as the journal’s language.

Discussion:

In general, readers’ satisfaction with the journal is stable and satisfactory, with a slight increase in the number of readers scoring ≥7 compared to the 2003 survey. The marked increase in the number of readers active in postgraduate training is probably due to the policy of the Netherlands Association for Medical Education (NVMO) to become a platform for discussion in this field. The number of readers submitting manuscripts to TMO is gradually decreasing. This confirms the editorial board’s observation that authors’ interest in TMO is declining. Considering the low response to the questions dealing with the preferred language of TMO, the only conclusion that can be justified seems to be that the votes for English and Dutch are more or less equal.

In summary, the survey confirms that readers appreciate TMO as the NVMO’s club journal, but that the journal doesn’t offer enough challenges for readers and authors. Consequently, it is time for change to make the journal more attractive. An international profile with a transition to an English-language journal can be an important condition for this. (Borleffs JCC, Jaarsma ADC on behalf of the editorial board. An evaluation of the Netherlands Journal of Medical Education: time for a change? Netherlands Journal of Medical Education 2010;29(5):276–283.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee