Near-peer teaching in het coschap Interne Geneeskunde: een gerandomiseerde cross-over trial

Informatie
Auteurs
Bjorn Winkens
Cees P. M. van der Vleuten
Nick Wlazlo
Wim G. Peters
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding: Uit diverse studies is gebleken dat de toepassing van near-peer teaching in het trainen van medisch technische vaardigheden (skills) en in het tutoriaal probleemgestuurd onderwijs (PGO) gelijkwaardig is aan het door stafleden gegeven onderwijs. Het is echter nog onvoldoende onderzocht of ouderejaars studenten ook als docent van theoretisch, klinisch onderwijs kunnen functioneren. Daarom vergeleken wij in een gerandomiseerde crossover studie de kwaliteit en wenselijkheid van near-peer teaching met regulier onderwijs.

Methode: Zesentwintig vierdejaars studenten geneeskunde kregen wekelijks een uur theoretisch onderwijs in de algemene interne geneeskunde. Dit onderwijs werd beurtelings gegeven door een zesdejaars student (semi-arts) en een staflid (internist-hematoloog). Coassistenten werden willekeurig ingedeeld in een groep die begon met de semi-arts en een groep die begon met de internist. Per student werden vier onderwijsmomenten geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst bestaande uit 16 items; de gemiddelde scores van deze items (de totaalbeoordeling) werden vergeleken middels linear mixed models.

Resultaten: In totaal werden 92 vragenlijsten verzameld. De totaalbeoordeling van het onderwijs was significant hoger bij de semi-arts (8.31); de internist scoorde 8.00 (p = 0.004). Uit de scores op de vragenlijst bleek dat er in het onderwijs door de semi-arts sprake was van meer interactiviteit en stimulatie in een plezierige leeromgeving, alsmede meer overzicht en fysiologische uitleg.

Conclusies: Theoretisch onderwijs door een ouderejaars student wordt even hoog gewaardeerd als onderwijs door een staflid. Deze resultaten kunnen verklaard worden door de aanwezigheid van cognitieve en sociale congruentie, of door het feit dat didactische vaardigheden belangrijker zijn dan vakinhoudelijke kennis. (Wlazlo N, Winkens B, Vleuten CPM van der, Peters WG. Near-peer teaching in het coschap Interne Geneeskunde: een gerandomiseerde cross-over trial. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2011;30(1-2):2-10)

Summary

Introduction: The quality of near peer teaching has been shown to be similar to that of staff-led teaching during procedural skills training and PBL tutorials. It has not been investigated, however, if student-led formal teaching can be effective in clerkship settings. We conducted a randomised, cross over study to compare the quality and desirability of teacher led versus student led teaching during a clerkship in general internal medicine.

Methods: Twenty-six fourth year medical students received weekly one-hour sessions of formal teaching. They were randomised to one of two groups. Both groups were taught alternately by a student and an internist, but one group started with a student-led session and the other group with a teacher-led session. All students evaluated four sessions by completing, for each session, a questionnaire consisting of sixteen items to be rated on a ten-point scale. The mean item scores (overall evaluation) were compared using linear mixed models.

Results: A total of 92 completed questionnaires was obtained. The overall score was significantly higher for the student led (8.31) compared to the internist led (8.00; p = 0.004) sessions. This was due to higher scores on interaction, simulation, positive learning environment, overview and explanation of physiology.

Conclusions: Evaluation scores on theoretical teaching during a general internal medicine clerkship were higher on sessions led by a student than on sessions led by a haematologist. These results may be explained by cognitive and social congruence or by teaching skills having a stronger impact than content expertise. (Wlazlo N, Winkens B, Vleuten CPM van der, Peters WG. Near-peer teaching during a general internal medicine clerkship: a randomised cross-over trial. Netherlands Journal of Medical Education 2011;30(1-2):2-10)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee