Klinische docenten over ‘blended learning’ in docenttrainingen

Informatie
Auteurs
F. M. Bos MSc
T.A. van Batenburg
W. M. Molenaar
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding: Ondanks de toenemende overtuiging dat (klinische) docenten getraind zouden moeten worden voor onderwijskundige taken is er vaak weinig tijd voor het volgen van onderwijskundige trainingen. Een mogelijke oplossing hiervoor kan een combinatie van traditioneel (klassikaal) onderwijs en ‘e-learning’ zijn (‘blended learning’). Hierdoor kan een deel van de training op een plaats en tijdstip naar keuze worden uitgevoerd. Het hier beschreven onderzoek richt zich enerzijds op de haalbaarheid van ‘blended learning’ bij docenttrainingen en anderzijds op de mening van docenten hierover.

Methode: Er is een prototype van een ‘blended’ variant van de bestaande training ‘Klinische Beoordelingen’ voor het beoordelen van coassistenten, ontwikkeld. Aan het prototype is een online vragenlijst gekoppeld. Het prototype met de vragenlijst is uitgezet onder klinische docenten. De vragenlijst richt zich op 1) de mening van docenten over de toepassing van ‘blended learning’ in trainingen, 2) de vraag of deze mening afhankelijk is van hun ICT-vaardigheden en 3) de behoefte aan de training. De achtergrond van de respondenten is in kaart gebracht door te vragen naar leeftijd, geslacht en aantal jaren onderwijservaring.

Resultaten: Respondenten oordelen positief over ‘blended learning’ in docenttrainingen. Daarbij is geen verband gevonden tussen hun mening en ICT-vaardigheden. Ook leeftijd, geslacht of aantal jaren onderwijservaring blijken niet van invloed te zijn. Ten slotte komt uit de vragenlijst naar voren dat er geen behoefte is aan de training; respondenten vinden zichzelf voldoende bekwaam in het beoordelen van coassistenten. Problemen deden zich voor in affiliatieziekenhuizen waar computers niet geschikt bleken te zijn voor het afspelen van het prototype. Dit komt omdat in affiliatieziekenhuizen internet uitsluitend wordt gebruikt voor e-mail. Wanneer deze groep respondenten buiten beschouwing wordt gelaten bedraagt de respons 60% (n=284).

Discussie/conclusies: Klinische docenten zijn bereid om traditionele trainingen te vervangen door een ‘blended’ variant. Daarvoor moeten wel, met name in affiliatieziekenhuizen, de computervoorzieningen aangepast worden. Om er een volwaardig leersysteem van te maken moet het prototype wel worden uitgebreid met feedback- en toetsingsmogelijkheden. (Bos FM, Batenburg TA van, Molenaar WM. Klinische docenten over ‘blended learning’ in docenttrainingen. Nederlands Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2010;29(2)126–134.)

Summary

Introduction: Despite increasing awareness that (clinical) teachers should be trained for teaching tasks, clinical teachers often have little time to attend training sessions. A combination of face-to-face and e-learning (‘blended learning’) might be a solution. It would allow teachers more freedom to determine the time and place of part of their training. The current study focuses on 1) the feasibility of blended learning in a course for clinical teachers and 2) clinical teachers’ attitude towards this type of training.

Method: A prototype (including video fragments) of a blended learning training session on ‘clinical assessment of students’ was developed, including an online questionnaire. The prototype and the questionnaire were distributed to clinical teachers. The questionnaire aimed to a) assess teachers’ attitude to blended learning in teacher training, b) relate these attitudes to the teachers’ ICT skills and c) assess theachers’ training needs. The background of the respondents was charted by questions about age, gender and years of teaching experience.

Results: The respondents are positive about blended learning for teacher training. There were no relations between attitude on the one hand and ICT skills, age, gender and teaching experience on the other hand. The teachers felt no need for special teacher training. They thought they were sufficiently capable of assessing medical students’ clinical competence. In general teaching hospitals in particular, problems were encountered because computers could not run the prototype training session, most likely because the Internet is exclusively used for e-mail. When this group of respondents was not taken into account, the response rate was 60%.

Discussion/Conclusions: Clinical teachers are prepared to replace traditional educational training by a blended variant. How ever, in order to implement a blended course, ICT facilities will have to be adapted, especially in general teaching hospitals. Feedback and assessment options should be included in the prototype to make it a full-fledged learning system. (Bos FM, Batenburg TA van, Molenaar WM. Clinical teachers on ‘blended learning’ in teacher training. Netherlands Journal of Medical Education 2010;29(2)126–134.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee