Een elektronisch zelfstudiepakket over spraak- en taalstoornissen voor de opleiding logopedie en audiologie aan de Universiteit van Gent

Informatie
Auteurs
B. Morlion
C. Mostaert
J. van Borsel
K. Corthouts & A. Derese
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding: Logopedisten moeten in staat zijn verschillende spraak- en taalstoornissen te herkennen. Dikwijls zien we dat studenten deze vaardigheid pas echt kunnen leren en oefenen in rechtstreeks contact met patiënten gedurende hun stage.

Methode: Om studenten de kans te geven deze vaardigheid eerder in de opleiding te oefenen, werd op basis van audiovisueel materiaal van patiënten aan de universiteit van Gent een zelfstudiepakket ontwikkeld. Het pakket was een aanvulling op het leerboek ‘Bijzondere leer van logopedie’. De studenten konden in hun eigen tempo met dit zelfstudiemateriaal aan de slag gaan. In dit artikel worden de resultaten beschreven van een eerste evaluatie van het pakket. Aan in totaal 47 studenten (27 studenten logopedie en 20 studenten audiologie) werden vragenlijsten voorgelegd.

Resultaten: Uit analyse van het gebruik van het zelfstudiepakket blijkt dat het aanvullende beeldmateriaal een meerwaarde heeft. Dit betreft vooral de illustraties bij hoofdstuk 7, ‘Neurogene communicatiestoornissen’. Van tevoren was bekend dat dit hoofdstuk als moeilijk te boek staat. Opvallend zijn de verschillen tussen studenten logopedie en audiologie. Studenten logopedie toonden niet alleen een grotere waardering voor, maar ook grotere verwachtingen van het beeldmateriaal en maakten er uiteindelijk ook meer gebruik van.

Discussie en conclusies: Deze uitkomst valt wellicht deels te verklaren door verschillende interesses. Studenten logopedie kunnen de waarde van het materiaal wellicht beter inschatten aangezien zij een deel van de beelden al gezien hebben tijdens de practica. Gezien de beperkingen van e-learning (geen mogelijkheid tot onmiddellijke feedback, geen sociaal contact) zijn we ervan overtuigd dat aanvullend beeldmateriaal op het leerboek een meerwaarde kan bieden. Om deze meerwaarde te vergroten, is besloten een uitgebreider elektronisch oefenboek te maken. (Mostaert C, Borsel J van, Morlion B, Corthouts K, Derese A. Een elektronisch zelfstudiepakket over spraak- en taalstoornissen voor de opleiding logopedie en audiologie aan de universiteit van Gent. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2008;27(2):80-89.)

Summary

Introduction: Speech therapists need to be able to recognise several speech and language disorders. Often students can only learn and practise this skill through direct contacts with patients during traineeships.

Method: To enable students to practise this skill earlier in their training, the University of Ghent developed a self-study module based on audiovisual material of patients, complementary to the ‘Advanced study of logopaedics’ course book. Students were expected to use the module according to their personal needs and at their own pace. The current article reports the results of a student questionnaire evaluating the module. A total of 47 students (27 logopaedics and 20 audiology students) participated in the study.

Results: The results on the use made of the model suggest that the module is a valuable addition to the course book. Especially the illustrations to chapter 7, ‘neurogenic communication disorders’, previously identified as the most difficult chapter were greatly appreciated. There were differences between logopaedics students and audiology students, with the former showing higher appreciation and higher expectations of the module and making more use of it.

Discussion and conclusions: The differences in appreciation can probably be explained partly by differences in interest. The logopaedics students were better able to appreciate the material as they had viewed part of it already during regular training sessions. Despite the limitations of e-learning (no immediate feedback, no social contact), the visual material appears to be a valuable addition to the course book. To boost this value, we will put together a more comprehensive electronic workbook. (Mostaert C, Van Borsel J, Morlion B, Corthouts K, Derese A. An electronic self-study module of speech and language disorders for training in logopaedics and audiology at the University of Ghent. Dutch Journal of Medical Education 2008;27(2):80-89.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee