“Dan blijf ik gewoon stil”: ervaringen van allochtone studenten met interculturalisatie tijdens de opleiding Geneeskunde

Informatie
Auteurs
H. Leyerzapf
J.J. Tjitra Msc
T.A. Abma
Soort article
Open access
Verscheen in

Inleiding

in een in toenemende mate cultureel en etnisch diverse samenleving krijgen studenten geneeskunde interculturalisatie-onderwijs tijdens hun opleiding. Aandacht voor interculturalisatie is noodzakelijk om culturele kennis en sensitiviteit onder studenten te vergroten. Er is weinig bekend over de beleving van allochtone studenten geneeskunde (AMS’en) van dit type onderwijs. Doel van deze studie is het interculturalisatie-onderwijs vanuit het perspectief van allochtone studenten geneeskunde te evalueren.

Methoden

in de periode maart-mei 2010 zijn ervaringen van AMS’en (n=20) met interculturalisatie binnen de opleiding geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam geëvalueerd; dit gebeurde door middel van semi-gestructureerde interviews en een focusgroep.

Bevindingen

ondanks de aandacht voor interculturalisatie in de hele opleiding, geven AMS’en aan zowel in het curriculum als op de campus een gebrek aan respect in bejegening te ervaren. Hier wordt bijvoorbeeld het onbegrip tijdens onderwijs in lichamelijk onderzoek genoemd. Ook casuïstiek in het onderwijs wordt als stereotyperend en stigmatiserend ervaren. Door de opzet en inhoud van het huidige interculturalisatie-onderwijs en verder ook door een gebrekkige sociale cohesie tussen allochtone en autochtone studenten, is groei en uitwisseling van interculturele kennis en sensitiviteit beperkt.

Discussie/conclusie

AMS’en ervaren in de opleiding geneeskunde weinig begrip voor hun etnische/culturele achtergrond en religieuze overtuigingen. Ervaringskennis van AMS’en kan de basis voor aanpassing van interculturalisatie-onderwijs vormen, zodat de doelstellingen van groei en uitwisseling van (inter)culturele kennis en sensitiviteit worden behaald. (Tjitra JJ, Leyerzapf H, Abma TA. “Dan blijf ik gewoon stil”. Ervaringen van allochtone studenten met interculturalisatie tijdens de opleiding Geneeskunde. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2011:30(6):292-301.)

Summary

Introduction

with the increasing cultural and ethnic diversity of society, training in interculturalisation has been included in the undergraduate medical curriculum. The focus is on enhancing the students’ cultural knowledge and sensitivity. Little is known about how immigrant medical students (IMS) experience this focus. We therefore evaluated interculturalisation education from the perspective of IMS.

Methods

At VU medical centre, semi-structured interviews and a focus group were conducted between March and May 2010 to map and evaluate how IMS (n=20) experience the interculturalisation programme.

Results

IMS experienced a lack of respect within the curriculum, but also on campus. Case studies used in the education programme were considered stereotypical and stigmatising. Lack of consideration for religious values during physical examination training also contributed to students’ experienced lack of respect. Growth and exchange of cultural knowledge and sensitivity are not stimulated by the design and content of the current interculturalisation programme and further restricted by poor social cohesion between immigrant and native students.

Discussion/conclusion:

within the curriculum and on campus, IMS experience little understanding for their ethnic and cultural backgrounds and religious beliefs. Experiences of IMS can be a starting point for the development of interculturalisation education aimed at promoting intercultural knowledge and sensitivity. (Tjitra JJ, Leyerzapf H, Abma TA. “At moments like these I just keep quiet”. Immigrant medical students’ experiences of interculturalisation education. Netherlands Journal of Medical Education 2011;30(6):292-301.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee