Vernieuwende lesmethode klinisch redeneren in de master Amsterdam UMC, locatie VUmc

Informatie
Auteurs
K.E. Ebels
Organisatie
Amsterdam UMC loc. VUmc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Inde masteropleiding geneeskunde VU beginnen de coassistenten met een voorbereidend coschap van 6 weken.In dit coschap krijgen de studenten klinische vaardigheden aangeleerd die zij nodig hebben in de kliniek.De studenten worden onder andere getraind in het afnemen van een gedegen anamnese.Het gestructureerd analyseren van een klacht en het vervolgens opstellen van een differentiaaldiagnose en beleid blijft echter een grote uitdaging voor studenten.Uit studentevaluaties blijkt dat er meer behoefte is aan klinisch redeneeronderwijs in de gehele opleiding.Ook zijn in het Raamplan 2020 nieuwe eindtermen opgenomen met betrekking tot klinisch redeneren.Om aan te sluiten bij deze nieuwe eindtermen en te voorzien in de behoefte van de student,hebben wij onze anamneselessen opnieuw vormgegeven.
Een vernieuwende leermethode werd ontworpen,met als doel de studenten op systematische wijze te laten klinisch redeneren en daarnaast enkele‘illness scripts’aan te leren,waar zij tijdens hun coschappen op terug kunnen vallen. Studenten krijgen les over de gespreksstructuur van de anamnese en het bijhorende klinisch redeneerproces.Systeem 1- en 2-denken en hun bias komen hierbij aan bod.Aan de hand van een op literatuur gebaseerd 10-stappenplan wordt het klinisch redeneerproces eigen gemaakt.Het 10-stappenplan bestaat uit initieel plenair brainstormen in groepen van 12 studenten over een ingangsklacht,gevolgd door pathofysiologisch nadenken.Hieruit volgt ‘denken in grote groepen’.Vervolgens wordt een bron bestudeerd om zo zelf discriminerende vragen te formuleren.Na dit theoretische gedeelte gaan studenten uiteen in groepen van 6 om de anamnese te oefenen met een simulatiepatiënt.Hierbij maken zij gebruik van‘diagnostic time-outs’en vatten zij vervolgens de casus samen met gebruik van‘semantic qualifiers’.Nadien stellen zij onder begeleiding van de docent een probleemlijst en differentiaaldiagnose op. Hieruit volgen een werkdiagnose en beleidsvoorstel.De nieuwe lesopzet is ruim een half jaar geleden ingevoerd en de eerste evaluatieresultaten zijn binnen.Studenten geven aan de lessen motiverend te vinden omdat er systematiek wordt aangeleerd in het analyseren van een ingangsklacht.Ook wordt gewaardeerd dat het zojuist geleerde direct kan worden toegepast in de praktijk. Deze lovende evaluatie bracht het idee om deze lesopzet landelijk onder de aandacht te brengen middels een workshop bij het NVMO congres.

Doel:

In de workshop presenteren we een vernieuwende lesmethode waarin anamnesevoering en een gestructureerd klinisch redeneerproces samenkomen.Daarnaast wordt ingegaan op de beschikbare literatuur over klinisch redeneren en systeem 1- en 2-denken,met bijhorende voor- en nadelen.Het 10-stappenplan klinisch redeneren wordt stap voor stap doorgenomen om vervolgens groepsgewijs aan de slag te gaan met het systematisch analyseren van een klacht.

Doelgroep:

Docenten medisch onderwijs,coschapcoördinatoren,coassistent-begeleiders,masterstudenten,medisch psychologen.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Delen en vervolgens zelf aan de slag met de vernieuwende lesopzet klinisch redeneren in combinatie met anamnesetrainingen op basis van het 10-stappenplan.

Referenties (max 2.):

-2018 Understanding Clinical Reasoning from Multiple Perspectives:A Conceptual and Theoretical Overview.

Max aantal deelnemers :

50

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Klinische vaardigheden Communicatieonderwijs Overig, namelijk: vernieuwende lesmethode

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee