Sense of belonging in het hoger onderwijs: hebben studenten het gevoel dat ze erbij horen?

Informatie
Auteurs
A.R. Verbree
Organisatie
UMC Utrecht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Het thema van deze workshop is ‘sense of belonging’ van studenten in het hoger onderwijs, oftewel het gevoel erbij te horen, onderdeel te zijn van de universitaire gemeenschap en steun van medestudenten en docenten te ervaren (Hoffman et al., 2002-2003). De workshop gaat zowel in op onderzoeksbevindingen als relevantie voor de praktijk.

Doel:

Het doel is om deelnemers te informeren over de definitie en het belang van sense of belonging en over de bevindingen van een grootschalig vragenlijstonderzoek onder studenten van de Universiteit Utrecht (Verbree et al.) waarin verschillen tussen groepen studenten (bijv. naar gender, migratieachtergrond, religie, functiebeperkingen) zijn bekeken en of belonging gerelateerd is aan zelf-gerapporteerd studiesucces. De resultaten bieden inzicht in ongelijke kansen in het onderwijs en zijn van belang omdat sense of belonging uitval kan verminderen. Dit is met name voor het Geneeskundeonderwijs relevant, waar uitval zorgt voor minder diversiteit over tijd.

De data van deze studie zijn opgenomen in een praktijkgericht, interactief dashboard dat inzicht biedt in de sense of belonging van verschillende groepen studenten die op faculteits- en opleidingsniveau kunnen worden uitgesplitst en zo waardevol zijn voor docenten, beleidsmedewerkers, bestuurders etc. Deelnemers worden geïnformeerd over de motivatie voor en werking van dit dashboard, waarbij wordt ingezoomd op de resultaten van de Geneeskundefaculteit. Deelnemers worden ook aangemoedigd om hun ideeën over en visie op het belang van sense of belonging en hoe sense of belonging bevorderd kan worden te delen. Ook worden meningen over het nut van het dashboard gedeeld en wordt gezamenlijk gebrainstormd over vervolgstappen in sense of belonging onderzoek en de praktijk. Dit kan tot nieuwe inzichten leiden, de deelnemers nieuwe kennis opleveren en de organisatoren van de workshop waardevolle feedback en input bieden voor vervolgstappen.

Doelgroep:

De workshop is bedoeld voor een grote verscheidenheid aan deelnemers, waaronder onderzoekers, docenten, beleidsmedewerkers, onderwijsontwikkelaars en studenten.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

De workshop bestaat uit korte, interactieve presentaties over de definitie en het belang van sense of belonging, de bevindingen van een grootschalig vragenlijstonderzoek naar sense of belonging van verschillende studentengroepen en het dashboard, die afgewisseld worden met interactieve onderdelen waar input van deelnemers wordt opgehaald door plenair en in subgroepen verschillende onderwerpen te bespreken en van gedachten te wisselen, de inzet van een online peilingstool en zelf met het dashboard te werken.

Referenties (max 2.):

Hoffman, M., Richmond, J., Morrow, J., & Salomone, K. (2002-2003). Investigating “sense of belonging” in first-year college students. Journal of College Student Retention, 4(3), 227–256.

Verbree, A. R., Van der Schaaf, M. F., Wijngaards-de Meij, L. D. N. V., & Dilaver, G. (n.d.) Students’ belongingness and authenticity in Dutch higher education. (Manuscript in preparation).

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Sense of belonging

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee