Perceptie op (teken)papier: Geneeskundestudenten over hun ervaringen in de medische zorg voor oudere patiënten

Informatie
Auteurs
E.J.D. Draper
Organisatie
Amsterdam UMC loc. VUmc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

De hoeveelheid patiënten boven de 65 groeit, en tegelijkertijd hebben geneeskundestudenten én artsen een negatieve attitude ten aanzien van de medische zorg voor oudere patiënten. (1) Ook kiezen weinig studenten voor de ouderengeneeskunde (151 van de 260 opleidingsplekken werden vervuld in 2021). We hebben te weinig kennis over de reden voor deze negatieve attitude en er is nog weinig bekend over de praktijkervaringen van geneeskundestudenten met deze patiëntpopulatie. Het doel van dit onderzoek is om de ervaringen die geneeskundestudenten hebben in de medische zorg aan oudere patiënten te exploreren en te begrijpen welke elementen als positief en negatief worden ervaren.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

We hebben voor deze kwalitatieve studie gebruik gemaakt van rich pictures (2), dit zijn visuele representaties van complexe situaties die kunnen helpen een gesprek hierover op gang te brengen. Wij hebben 15 laatstejaars studenten van één medische faculteit gevraagd om twee tekeningen te maken over hun ervaringen in de medische zorg voor oudere patiënten; één over een positieve ervaring en één over een negatieve ervaring. Vervolgens hebben wij deze studenten aan de hand van hun tekeningen (rich pictures) middels semigestructureerde interviews bevraagd over hun gevoelens, gedachten en gedrag in de getekende ervaringen. Vervolgens analyseerden wij de transcripten van de interviews middels thematische analyse.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Wij dienen dit abstract in als lopend onderzoek, we bevinden ons in de analysefase. Onze eerste indrukken laten zien dat:

– Een terugkerend onderwerp is de complexiteit van de medische zorg voor oudere patiënten en de zoektocht naar passende zorg binnen en buiten het ziekenhuis. Hierbij noemen studenten dat sommige zaken buiten de invloedssfeer liggen maar wel de kwaliteit van de zorg beïnvloeden.

– Bij het zorgen voor oudere patiënten vaak veel spelers betrokken zijn, zoals familie, andere specialismen en disciplines. Het al dan niet succesvol aangaan van betekenisvolle verbindingen met deze verschillende spelers lijkt een rol te spelen bij het positief of negatief beoordelen van ervaringen binnen de complexe zorg.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Tijdens het congres zullen wij met inzichten uit onze studie aanbevelingen doen voor onderwijsinterventies die kunnen bijdragen aan positievere leerervaringen in de medische zorg voor oudere patiënten. Uiteindelijk hopen we dat dit leidt tot meer toekomstig artsen die met enthousiasme medische zorg aan oudere patiënten zouden kunnen leveren.

Referenties (max. 2):
Higashi RT et al.. Elder care as “frustrating” and “boring”: understanding the persistence of negative attitudes toward older patients among physicians-in-training. J Aging Stud. 2012;26(4):476-83.Cristancho S. Eye opener: exploring complexity using rich pictures.

Perspectives on medical education. 2015;4(3):138-41.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Overig, namelijk: Overig, namelijk: Overig, namelijk: Medische zorg voor oudere patiënten Rich picture Geneeskundestudenten

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee