Oog voor diversiteit: Samenwerken aan gezondheid in de wijk

Informatie
Auteurs
J.E. . Bruijning
Organisatie
Hogeschool Utrecht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Interprofessioneel en domeinoverstijgend samenwerken wordt steeds belangrijker in zorg en welzijn. Daarnaast groeit ook de focus op preventie en gezondheidsbevordering in de wijk. Dit vraagt dat (toekomstige) professionals moeten leren hoe zij samen met burgers en andere beroepsgroepen wijkgericht kunnen bijdragen aan gezondheid en gezond gedrag van burgers. Binnen het programma HU GEZOND&WEL leren studenten in verschillende rijke leeromgevingen in de maatschappij, buiten de kaders van de zorgsetting. Met het oog op het vergroten van kansengelijkheid richten we ons daarbij vaak op groepen in kwetsbare wijken of omstandigheden en zien we bewoners(groepen) met een diversiteit aan (migratie) achtergronden. Omgang met deze bewoners(groepen) vraagt andere competenties van studenten, docenten en professionals. Studenten die zich herkennen in de achtergrond of afkomst van de burgers waarmee ze in contact komen zien we bij deze activiteiten in de wijk vaak opbloeien. Zij leggen sneller contact met de burgers omdat ze de taal spreken, bekend zijn met de cultuur en zich beter kunnen inleven in hun leefwereld. Docenten en (praktijk)professionals zien de verrijking die dit met zich meebrengt. De inbreng van deze studenten is niet alleen van grote waarde voor de burgers, maar speelt ook een belangrijke rol in het onderwijs. Tegelijkertijd ervaren zij ook dilemma’s: hoe ga je om met situaties waarin studenten in een andere taal met burgers communiceren, waarbij het moeilijk is om de kwaliteit van het contact en de juiste overdracht van informatie te beoordelen? Welke vaardigheden en competenties hebben docenten en professionals nodig om hier mee om te gaan? Het is een complexe kwestie die vereist dat ieder zich flexibel opstelt en we de diversiteit van burgers, professionals, docenten én onze studentenpopulatie omarmen.

Doel:

Ervaringen opdoen en leren van elkaars inzichten en strategieën om de meerwaarde van studentendiversiteit optimaal te benutten. Gezamenlijk komen we tot inzichten hoe samen leren aan wijkgerichte preventie en gezondheidsbevordering) kan bijdragen aan het creëren van kansengelijkheid in de samenleving en (daarmee) ook aan een herkenbaar en aantrekkelijker profiel van opleidingen ten behoeve van een meer diverse studentenpopulatie.

Doelgroep:

Docenten uit (paramedische) zorg en welzijn, onderwijskundigen, curriculum/opleidingscoördinatoren, opleiders, praktijkprofessionals en andere betrokkenen/geïnteresseerden.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Interactieve plenaire inleiding waarin het thema uiteengezet wordt en meerdere perspectieven worden belicht.

Deelnemers verspreiden zich over vier tafels voor een verdiepende dialoog met uitwisseling van ervaringen voor verschillende perspectieven (burger, student, docent, professional).

Er volgt een plenaire uitwisseling van lessons learned en inspiratie van de verschillende tafels. Er wordt afgesloten met een persoonlijke reflectie en ideeën om mee te nemen naar het onderwijs.

Referenties (max 2.):

https://www.hu.nl/samenwerken/hu-gezond-en-wel

Max aantal deelnemers :
32 deelnemers

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Docentprofessionalisering IPE&C cultuur sensitief lesgeven leren in de wijk

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee