Ontwikkeling van een internationaliseringsprogramma in een bestaand medisch curriculum: een iteratieve en participatieve aanpak.

Informatie
Auteurs
J.A.M. Bramer
Organisatie
Amsterdam UMC loc. AMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

De gezondheidszorg kent grote thema’s die alleen door internationale samenwerking kunnen worden geadresseerd. Dat vereist dat al onze afgestudeerde basisartsen intercultureel competent en internationaal georiënteerd zijn en in staat om in een etnisch cultureel hoog-diverse samenleving zorg te verlenen, kennis te vergaren en onderzoek te doen en zich bewust zijn van de uitdagingen rondom mondiale gezondheid.
De medische studie dient hen hierop voor te bereiden. Een adequaat programma van internationaliseringsmodules is hiervoor een vereiste.
Aan de Faculteit der Geneeskunde van de UvA werd “internationalisering” op onvoldoende wijze gestructureerd aangeboden in zowel bachelor als master programma.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Een facultaire stuurgroep werd ingesteld met als doel te komen tot een geïntegreerd programma van internationaliseringsmodules waarmee bovenstaande doelstellingen worden bereikt.
Een iteratieve, participatieve aanpak werd gevolgd met twee belangrijke uitganspunten: 1.creatie van een goed draagvlak voor het programma bij onderwijsorganisatie en studenten en 2.verkrijgen van waardevolle input.
Een concept missie/visie document werd geschreven en vandaaruit werden onderwijsorganisatie en studenten in het proces betrokken in 3 stappen. Eerst werd het concept verder ontwikkeld in enkele rondes met de groep meest belangrijke stakeholders, reeds actief op het gebied van internationalisering en een vertegenwoordiging van studenten. Hierbij werden tevens 4 geaggregeerde eindtermen voor het programma vastgesteld. Vervolgens werden missie/visie en eindtermen bediscussieerd in een werkconferentie met alle geïnteresseerden, betrokken bij onderwijs. Hierin werd ook naar bestaande modules en nieuwe ideeën gevraagd.

Vervolgens vonden gestructureerde interviews plaats met de coördinatoren van alle onderdelen van bachelor en master waarin bestaande onderdelen, mogelijkheden en ideeën werden besproken alsmede mogelijke drempels en weerstanden.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

In de rondes met de belangrijkste stakeholders werden verschillende weerstanden uit de weg geruimd en kwamen waardevolle ideeën en aanvullingen naar boven waarmee het concept missie/visie document, als gezamenlijk product, verder vorm werd gegeven.

Bij de werkconferentie was er actieve input van 60 personen uit onderwijsorganisatie en studenten. Meer dan 90 ideeën voor nieuwe modules en betere organisatie werden geopperd, geaggregeerd tot 6 grote thema’s en 20 subthema’s.

De interviews met de coördinatoren leverden nog eens 33 realiseerbare ideeën voor nieuwe modules op in 11 cursussen. Zowel in werkconferentie als interviews werden verschillende mogelijke barrières voor het internationaliseringsprogramma geïdentificeerd en besproken.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Na de drie beschreven stappen ondervinden wij veel enthousiasme bij zowel onderwijsorganisatie als studenten. Velen komen spontaan met ideeën en bieden hulp aan.

Veranderen en uitbreiden van een internationaliseringsprogramma in een bestaand curriculum kan veel weerstand oproepen en moeilijk realiseerbaar zijn. Door een iteratieve, participatieve aanpak kan zowel draagvlak worden gecreëerd alsmede veel waardevolle input worden verkregen waarmee een goede basis ontstaat voor het invoeren van de innovatie van het programma.

Referenties (max. 2):

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Internationalisering Overig, namelijk: Diversiteit Innovatie

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee