Moreel Beraad als instrument voor het bespreken van diversiteitsvraagstukken in de opleiding

Informatie
Auteurs
Y. Voskes
Organisatie
Amsterdam UMC loc. VUmc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

De Vrije Universiteit heeft een van de meest cultureel diverse studentenpopulaties van Nederland. Uit een onderzoeksrapport van De Geneeskundestudent uit 2018 blijkt dat voor de geneeskunde opleiding VU geldt dat 24,5% van de studenten een migratieachtergrond heeft. Een diverse artsenpopulatie sluit aan bij de Nederlandse multiculturele samenleving maar een diverse studentenpopulatie kan ook delicate vraagstukken met zich meebrengen.

Zo heeft een groot deel van de algemeen erkende feestdagen in Nederland een Christelijke grondslag. Hoe gaan we om met verlofverzoeken voor religieuze feestdagen als Divali, Jom Kipoer of het Offerfeest? En wat te doen als studenten o.b.v. religieuze gronden weigeren het lichamelijk onderzoek op elkaar te oefenen? Dergelijke vraagstukken kunnen een moreel dilemma vormen. De opleiding streeft ernaar studenten goed voor te bereiden op de latere praktijk door voldoende expositie aan onderwijs en werkplekleren o.a. met regels voor aanwezigheid. Daarnaast vindt de opleiding gelijkwaardigheid een belangrijke waarde en de vrijheid van studenten om hun godsdienst of levensovertuiging na te leven wordt daarin belangrijk gevonden.

Moreel beraad is een gestructureerde methode om morele dilemma´s te bespreken. Tijdens moreel beraad wordt aan de hand van een concreet voorbeeld samen gezocht naar een antwoord op de vraag wat in die specifieke situatie het goede is om te doen. Aanvankelijk werd moreel beraad gebruikt als methode voor het bespreken van morele dilemma’s in de zorg. Later werd moreel beraad ook ingezet in het geneeskundeonderwijs om studenten te laten reflecteren op morele dilemma´. Moreel beraad is niet alleen een geschikte methode in de zorg maar kan ook gehanteerd worden voor dilemma´s in de opleiding. Met een diverse groep van medewerkers en studentvertegenwoordigers doen we binnen de VU moreel beraad over dilemma’s m.b.t. diversiteit binnen de opleiding.

Doel:

Tijdens deze workshop zal een moreel beraad gedaan worden met als doel meer zicht te krijgen op de verschillende waarden, normen en afwegingen die spelen bij morele dilemma´s m.b.t. diversiteit in de opleiding.

Doelgroep:

Docenten, opleiders, studenten, AIOS, onderwijskundigen, beleidsmedewerkers

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Na een korte introductie over diversiteit binnen de geneeskundeopleiding van de VU en de morele vragen en – dilemma’s die hierbij spelen, wordt er een concrete casus ingebracht waarna er een moreel beraad gedaan wordt met de deelnemers. Na afloop van het moreel beraad worden de individuele afwegingen gedeeld en een uitkomst geformuleerd.

Referenties (max 2.):

De Geneeskundestudent. Onderzoeksrapport diversiteit en inclusie. 2018

Dartel van H, Molewijk B, red. In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad. Amsterdam: Boom, 2014.

Max aantal deelnemers :

30 deelnemers

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Overig, namelijk: Overig, namelijk: Ethiek Moreel beraad

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee