Leren over selecteren: het waarborgen van kansengelijkheid

Informatie
Auteurs
S. Amiri Simkooei
Organisatie
Amsterdam UMC loc. AMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

In onze samenleving groeit de etnische diversiteit binnen onze patiëntenpopulatie gestaag. Onderzoek laat zien dat zowel de zorgkwaliteit voor minderheidsgroepen als hun gezondheid tekortschieten.1 Ook wijzen studies uit dat de decentrale selectie nadelige gevolgen heeft voor studenten met een migratieachtergrond, van het mannelijk geslacht, met een lage sociaaleconomische status en zonder ouders die werkzaam zijn in de zorgsector.2 Om in de zorgbehoeften van alle patiënten te blijven voorzien én om gelijke kansen te waarborgen, is het van belang om bij de selectie in gedachten te houden welke zorgprofessionals in de toekomst benodigd zijn. Dit roept de vraag op hoe kansengelijkheid middels het nieuwe wetsvoorstel, de decentrale loting, verbeterd kan worden vanuit het perspectief van opleiders, beleidsmakers en toekomstige zorgprofessionals.

Doel:

De sessie beoogt bewustwording over de huidige problemen van de selectie zoals de gevolgen ervan op kansengelijkheid.Gedurende de sessie zullen deelnemers kritisch nadenken over selectiemethoden die kansengelijkheid bevorderen met het oog op de effecten op de diversiteit van de studentenpopulatie.Deelnemers komen niet alleen tot een verscheidenheid aan oplossingen, maar brengen na deze sessie de opgedane kennis en inspiratie terug naar hun hogescholen en faculteiten.

Daarnaast zullen de resultaten van de recente enquête van De Geneeskundestudent, de landelijke onafhankelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten, worden besproken, waarin de meningen van geneeskundestudenten over de selectie worden geuit.

Doelgroep:

Opleiders, (geneeskunde)studenten, onderwijskundigen en andere betrokkenen bij het selectieproces.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Welkom en inleiding onderwerp (15 min.):

Na een warm welkom en korte introductie volgt een presentatie over de huidige diversiteitsstatus in verschillende opleidingen aan de hand van onderzoeksresultaten en over de geschiedenis van selectie in het land.Deelnemers zijn hierna bekend met de moderatoren en op de hoogte van de actualiteit.

Analyse huidige selectiecriteria en uitwerken eerlijk selectiemodel in groepjes (20 min.):

Wat zijn de huidige selectie-uitgangspunten en hoe kan de toekomstige selectie eruitzien?De besproken uitgangspunten worden vergeleken met gekozen doelen van geneeskundestudenten uit de recente enquête van De Geneeskundestudent. Vervolgens werken deelnemers in groepen op een digitaal platform de meest onderbouwde uitgangspunten uit tot een toekomstbestendig selectiemodel met diverse criteria,rekening houdend met diversiteit.Het doel is bewustwording en inspiratie over diverse uitgangspunten en selectiecriteria die diversiteit bevorderen.

Pitch, discussie en reflectie gericht op de eerlijke selectiemethode (40 min.):

Groepen presenteren hun model, gevolgd door discussie en plenaire reflectie.Moderatoren vatten de discussie samen en bespreken stappen die hogescholen en faculteiten kunnen ondernemen voor een eerlijker selectieproces.

Referenties (max 2.):

Berends, A., Zandbergen, A.,Haisma, B., & Salih,M.(2023, 1 september).Inclusieve zorg begint bij inclusieve werving en selectie.Medisch Contact.Geraadpleegd op 27 september 2023,van https://www.medischcontact.nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/inclusieve-zorg-begint-bij-inclusieve-werving-en-selectie

Mulder, L., et al.(2022).Selection for health professions education in The Netherlands:Inequality and reduced diversity. Medical Teacher,44(7), 790–799.https://doi.org/10.1080/0142159x.2022.2041189.

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Selectie Inclusiviteit

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee