‘Interculturele gespreksvoering in medisch onderwijs: kennismaken met de eigen stereotypes en vooroordelen die het consult kleuren’

Informatie
Auteurs
M. Verloop
Organisatie
Amsterdam UMC loc. VUmc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Artsen krijgen in onze multiculturele samenleving steeds meer te maken met patiënten met uiteenlopende culturele achtergronden. Artsen geven aan dat het contact bemoeilijkt wordt door enerzijds de taalbarrière en anderzijds de interculturele verschillen zoals de andere wijze van klachtpresentatie, verwachtingen van de arts en bespreken van taboeonderwerpen. Daarom is het van belang dat toekomstige artsen getraind worden in communicatie met patiënten uit verschillende culturen. In dit practicum voor eerstejaars geneeskundestudenten aan Amsterdam UMC, locatie VUmc, is aandacht voor het aanleren van praktische vaardigheden én voor het creëren van een bewustzijn van de eigen ‘culturele bril’. Het inzicht dat iedereen wordt beïnvloed door stereotypes en vooroordelen, ontstaat doordat studenten dit in gesprek met een simulatiepatiënt aan den lijve ondervinden. Studenten leren welke gespreksvaardigheden ingezet kunnen worden wanneer er sprake is van een taalbarrière tussen arts en patiënt en leren explorerende vaardigheden inzetten als er sprake is van cultuurverschillen. Een waardevolle toevoeging in dit onderwijs is dat de ‘studentsimulatiepatiënten’ ouderejaars geneeskundestudenten zijn met een migratieachtergrond. Zij dragen bij aan de les in de rol van expert en ervaringsdeskundige. De rollen voor de simulatiepatiënten zijn zo geschreven dat doorvragen door studenten essentieel is en evt. vooroordelen en stereotypes in de nabespreking aan bod kunnen komen. De les werd in cursusjaar 2022/2023 door studenten na afloop goed beoordeeld (N = 112, m= 4.49 op Likert schaal). Ook de studentsimulatiepatiënten ervaren het als zinvol bij te dragen aan dit onderwijs.

Doel:

De deelnemers:

doen inzicht en ideeën op voor inpassing van dit thema in hun eigen curriculum

doen ideeën op voor inzetten van student-simulatiepatiënten in onderwijs

ervaren hoe de eigen culturele bril de gespreksvoering beïnvloedt

Doelgroep:

Curriculumontwikkelaars, docenten, studenten, coassistenten en artsen.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

De deelnemers ervaren een verkorte versie van de oorspronkelijke les. Na een korte kennismaking en introductie worden een aantal psychologische processen behandeld die mogelijk invloed hebben op interculturele gespreksvoering (referentiekader, vooroordelen, zelfreflectie, open houding en intuïtie). Vervolgens wordt de invloed van deze processen duidelijk doordat deelnemers zelf in gesprek gaan met een studentsimulatiepatiënt. Zij oefenen in een consult met interculturele gespreksvoering waarbij mogelijk sprake is vaneen cultuurverschil tussen arts en patiënt. Na afloop wordt met de groep besproken welke inzichten de simulatie heeft opgeleverd. Er wordt afgerond met een discussie over toepassing van dit thema in onderwijs.

Verwachte opbrengst
De workshop levert nieuwe inzichten en werkvormen op voor eigen onderwijs rondom het thema diversiteit.

Referenties (max 2.):

Max aantal deelnemers :

20

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Communicatieonderwijs Diversiteit

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee