Het bevorderen van academische & sociale integratie in online onderwijs om kansengelijkheid te bevorderen: een mixed method studie naar studiesucces

Informatie
Auteurs
G.W.G. Spaai
Organisatie
Amsterdam UMC loc. AMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Eerdere bevindingen suggereren dat grote onderwijstransformaties zoals de invoering van een nieuw curriculum of de transitie naar online onderwijs ten tijde van de COVID-19 pandemie van invloed kunnen zijn op het studiesucces van studenten (Istadi e.a., 2022) en dat met name studenten met een niet-westerse migratieachtergrond en eerste generatie HO-studenten hiervan nadelige effecten ondervinden.

In welke mate dat het geval is en welke factoren daarop van invloed zijn, is onderzocht in deze studie. Speciale aandacht ging daarbij uit naar de mate van sociale en academische integratie (Sivananthajothy e.a., 2023).

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Een onderzoek naar studiesucces van twee groepen studenten namelijk studenten zonder migratieachtergrond en studenten met een niet-westerse migratieachtergrond, is uitgevoerd. Twee vragen staan centraal:

1) Hoe relateert de doorstroom in de bacheloropleiding geneeskunde van de UvA zich tot migratieachtergrond ten tijde van onderwijstransities d.w.z. bij de overgang naar online onderwijs ten gevolge van de COVID-19 pandemie en de invoering van een nieuw curriculum?

2) Hoe ervaren bachelor geneeskunde studenten een onderwijstransitie en hoe relateert dit zich tot migratieachtergrond, gepercipieerd studiesucces en academische en sociale integratie?

Ervaringen/analyse van de implementatie:

1) De studieresultaten in studiejaar 1 van acht bachelor geneeskundecohorten van de UvA zijn geanalyseerd.

2) Online, semigestructureerde individuele interviews zijn afgenomen met 13 tweede- en derdejaars bachelor geneeskundestudente. De interviews zijn kwalitatief geanalyseerd..


Ervaringen
Het percentage studenten dat minder dan 48 studiepunten heeft behaald in het eerste jaar verdubbelde zich bij studenten met een niet-westerse migratieachtergrond bij de invoering van een nieuw curriculum en bij de COVID-19 pandemie. Bij de studenten zonder migratieachtergrond was een minder grote stijging te zien.

Belangrijkste interviewbevindingen:

-Percepties van beide groepen tegenover online onderwijs komen grotendeels overeen; ze ervaren bij online onderwijs een hogere drempel dan bij fysiek onderwijs om in contact te komen met een docent en groepjes te vormen.

-Sociale netwerken worden gevormd op basis van etniciteit en religieuze kenmerken.

-Migratieachtergrond lijkt weinig invloed op de perceptie van studiesucces te hebben. Sociaaleconomische status, culturele waarden en eerste generatie HO lijken mediërende factoren te zijn in de perceptie van studiesucces.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Betere begeleiding van studenten is gewenst bij grote transities, zoals het versterken van social support door meer mogelijkheden van informele sociale interacties in te bouwen om binding met peers, docenten en opleiding te versterken.

Inzet van mixed classrooms kan bijdragen aan de sociale integratie doordat meer mogelijkheden geboden worden voor meervoudige interactie binnen een divers samengestelde studentgroep.

Referenties (max. 2):

Sivananthajothy, P. e.a. (2023). Equity, diversity, and… exclusion? A national mixed methods study of “belonging” in Canadian undergraduate medical education. Advances in Health Sciences Education, 1-29.

Istadi, Y., e.a. (2022). Academic performance in medical education during the COCID-19 pandemic: A scoping review. Advances in Medical Education and Practice.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Studievoortgang Overig, namelijk: Academische en sociale integratie

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee