Experience-based leren tijdens de coschappen in de master Farmacie Leiden: welke factoren spelen een rol?

Informatie
Auteurs
R. Abdolrahimi Raeni
Organisatie
LUMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

De Leidse masteropleiding Farmacie is de enige farmacieopleiding die gebaseerd is op de experience-based leerstrategie. Deze strategie wordt gerealiseerd door onder andere het vroegtijdig lopen van meerdere farmaceutische coschappen. Het is echter denkbaar dat wat studenten leren tijdens de coschappen kan variëren vanwege de verschillende praktijkervaringen die de studenten opdoen, met een verschil in ontwikkeling van de apothekerscompetenties als gevolg 1,2. Doel van deze studie is om in kaart te brengen welke factoren van invloed zijn op de leerervaringen, die de studenten opdoen tijdens de farmaceutische coschappen. Tevens wordt gekeken of het perspectief van de studenten, coschapbegeleiders en stakeholders van deze master op één lijn zitten ten aanzien van deze factoren.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

We hebben een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met een fenomenologische benadering. De dataverzameling vond plaats door middel van 25 semigestructureerde interviews na het geven van informed consent. Van de Leidse master farmacieopleiding zijn resp. 12 studenten, 8 coschapbegeleiders en 5 stakeholders geïnterviewd. Na transcriptie zijn de interviews gecodeerd in ATLAS.Ti, gevolgd door thematische analyse. Onderstaande resultaten zijn gebaseerd op een tussentijdse analyse van 12 interviews.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Er zijn zes thema’s geïdentificeerd die van invloed zijn op de leerervaringen tijdens farmaceutische coschappen: bereidheid van de coassistent, betrokkenheid van de coschapbegeleider, diversiteit van de coschappen, bijdrage van (eerdere) ervaring(en), belang van de beoordeling en de rol van het curriculum. Eén van de belangrijkste sub thema’s is het belang van een uniforme beoordeling.

De perspectieven van de drie geïnterviewde groepen over de thema’s kwamen overeen, behalve de perspectieven van de studenten en de stakeholders over een veilige leeromgeving (onderdeel van het thema ‘de rol van het curriculum’). De stakeholders gaan ervan uit dat ze een veilige leeromgeving bieden en er een veilige omgeving is voor de studenten om mogelijke misstanden tijdens de coschappen aan te pakken. Echter wordt dit niet altijd zo ervaren door de studenten.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Deze studie identificeert zes thema’s, die van invloed zijn op de leerervaringen die de Leidse master Farmacie studenten opdoen tijdens de farmaceutische coschappen. De resultaten van deze studie geven een belangrijk handvat om de uitkomst van experience-based leren als onderwijsstrategie voor apothekers in opleiding te voorspellen, te evalueren en te optimaliseren. Uit ons onderzoek blijkt dat met name op het gebied van de veiligheid van de leeromgeving en de uniformiteit van beoordeling vervolgonderzoek nodig is.

Referenties (max. 2):

Gruenberg K. et al. Exploring multiple perspectives on Pharmacy students’ readiness for advanced pharmacy practice experiences. Am J Pharm Educ. 2021; 85(5).

Phan V. et al. Student pharmacist perceptions of community advanced pharmacy practice experiences and the impact on professional development. J Am Pharm Assoc. 2020;60(5):716-722.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Experience-based leren Farmaceutische coschappen

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee