EPA’s en leeruitkomsten verbinden: de pragmatische en participatieve aanpak van de curriculumherziening Fontys MANP

Informatie
Auteurs
L.M. Pek
Organisatie
Fontys Hogeschool
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

In 2019 is het nieuwe beroepsprofiel opgesteld voor de verpleegkundig specialist en maakten de MANP opleidingen de omschakeling naar entrustable professional activities (EPA’s) in hun landelijk opleidingsprofiel. Tegelijkertijd namen flexibel onderwijs en programmatisch toetsen een vlucht. Beide ontwikkelingen maakten het noodzakelijk om zowel het praktijkleren als het binnenschools curriculum te herzien. We hebben gekozen voor een stapsgewijze pragmatische en participatieve aanpak. In 2021 is Fontys MANP binnen het praktijkleren gaan werken met EPA’s. In 2023 hebben we het binnenschools onderwijs laten aansluiten op de EPA’s en hebben we de leeruitkomsten verbonden met de EPA’s.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Op basis van de principes van design thinking hebben we iteratief en participatief het nieuwe curriculum ontwikkeld. Tijdens heidagen zijn eerste schetsen ontwikkeld met het gehele docententeam en op basis van consultaties met alumni, praktijkopleiders, studenten en werkveldadviesraad zijn de schetsen verder vormgegeven. We hebben gekozen voor een gematigde en stapsgewijze implementatie. We zijn constructief kritisch geweest op de concepten van programmatisch toetsen en flexibilisering. De EPA’s zijn verbonden aan de leeruitkomsten per semester. Daarbij zijn we gaan werken met een geïntegreerd portfolio met formatieve bewijsstukken. We hebben daarnaast summatieve toetsen gehandhaafd om de generieke lat te waarborgen. De innovatie heeft geresulteerd in een compacte routekaart van het curriculum.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Afgelopen twee jaar hebben we ervaren dat de pragmatische en participatieve aanpak een belangrijke succesfactor is bij het stapsgewijs herzien van het curriculum. We hebben ons laten inspireren door nieuwe onderwijsontwikkelingen, maar zijn ook trouw gebleven aan onze stevige basis en ervaringskennis van de afgelopen jaren. Het nieuwe curriculum monitoren we met aandacht voor het studenten- en docentenperspectief, het combineren van formatief en summatief toetsen, het verbinden van de EPA’s aan de leeruitkomsten per semester en de ervaren samenhang tussen binnenschools leren en praktijkleren. De resultaten hiervan presenteren we graag tijdens het NVMO congres.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

1. EPA’s en leeruitkomsten zijn goed te verbinden met elkaar in een routekaart per semester.

2. De participatieve aanpak en het betrekken vanaf het allereerste begin van alle stakeholders is de belangrijkste succesfactor.

3. Het is belangrijk om je te laten inspireren door nieuwe onderwijsontwikkelingen zoals flexibilisering en programmatisch toetsen, maar het is goed om te kiezen voor een gematigde implementatie en een pragmatische koers door alle jaren van opgebouwde ervaring met lesgeven en toetsen te combineren met de nieuwe inzichten.

4. Voor je docentprofessionalisering en draagkracht binnen het team is het belangrijk om stapsgewijs te implementeren.

Referenties (max. 2):

NLQF Nationaal coördinatiepunt (2020). Handleiding formuleren leeruitkomsten NCP NLQF 2020, https://nlqf.nl/images/downloads/Verzoek_tot_inschaling/Handleiding_Formuleren_leeruitkomsten_2020_NCP_NLQF_28122020.pdf

Landelijk Opleidingsoverleg MANP (2020). Landelijk Opleidingsprofiel van de opleiding tot verpleegkundig specialist. Utrecht: LOO-MANP. https://zorgmasters.nl/uitgelicht/herziening-landelijk-opleidingsprofiel-manp/

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Toetsing Docentprofessionalisering

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee