Coschap van de toekomst: inbedding in het veranderend zorglandschap.

Informatie
Auteurs
A.A. de Beer
Organisatie
Amsterdam UMC loc. VUmc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Binnen het zorglandschap vinden grote verschuivingen plaats die zijn ingegeven door de toenemende zorgvraag en –kosten en de daardoor ontstane noodzaak om de juiste zorg op de juiste plek te concentreren en meer focus op preventie te richten. Als gevolg hiervan beweegt de zorg zich steeds meer buiten de muren van ziekenhuizen, en wordt het steeds meer een uitdaging om basisartsen en verpleegkundigen binnen de ziekenhuismuren op te blijven leiden. Ook heeft de maatschappelijke beweging van ziekte naar positieve gezondheid invloed op wat er in medische opleidingen aan bod zou moeten komen. Daarnaast stelt het in 2023 gepubliceerde rapport Extramurale Capaciteit van de Geneeskunde Student[i] dat er een toenemende behoefte onder studenten geneeskunde is aan kennis over het werkveld buiten de muren van het ziekenhuis. Ongeveer de helft van de uitstromende basisartsen zal de opleiding binnen het extramurale domein voortzetten. Het tekort aan extramurale artsen blijft een groeiend probleem en de NFU adviseerde het kabinet dan ook om de komende jaren meer artsen op te leiden in alle extramurale domeinen[ii].

Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de opleiding van basisartsen te herzien,en het profiel van afgestudeerde basisartsen beter aan te laten sluiten bij het veranderende zorglandschap.

In deze ronde tafel bespreken we met de deelnemers wat hun ervaringen zijn en delen we kennis uit verschillende regio’s welke initiatieven er worden ontwikkeld of reeds geïmplementeerd zijn om het onderwijs en opleiden in de coschappen toekomstbestendig te maken.

[i]Extramurale Capaciteit.Onderzoeksrapport De geneeskunde student,arts van de toekomst.Online gepubliceerd 24 augustus 2023.https://degeneeskundestudent.nl/projecten/onderzoeksrapporten/

[ii]NFU advies Tekorten artsen sociale geneeskunde en eerstelijn.

Doel:

Deelnemers bewust maken hoe het veranderend zorglandschap van invloed is op de coschappen, hierover ervaringen uitwisselen hoe opleidingen hiermee omgaan in de coschappen.

Verkennen van de regionale verschillen en van elkaar leren wat mogelijke kansen en obstakels zijn.

Kennis delen welke benodigde nieuwe onderwijsprincipes van belang zijn die de kwaliteit van opleiden borgen.

Doelgroep:

Onderwijs coördinatoren, werkplekbegleiders coschappen, co-opleiders, onderwijskundigen en overige belangstellenden

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Plenaire start. Delen van ervaringen rondom vernieuwing van coschappen, het voorbeeld van de proeftuin Noord-Holland Noord en GGD Amsterdam kan gedeeld worden door de moderators. Daarna volgt in subgroepjes een verdiepende discussie: wat zijn kansen en knelpunten in coschappen extramuraal, welke randvoorwaarden zijn van belang? Wat is regio specifiek? Denk hierbij aan factoren rondom organisatie en planning, onderwijs, docenten & studenten. Daarna een plenaire terugkoppeling met korte samenvatting van de subgroepjes. Gezamenlijke samenvatting door de moderators en afsluiting.

Referenties (max 2.):

[1] Extramurale Capaciteit. Onderzoeksrapport De geneeskunde student, arts van de toekomst. Online gepubliceerd 24 augustus 2023. https://degeneeskundestudent.nl/projecten/onderzoeksrapporten/

[1]

NFU advies Tekorten artsen sociale geneeskunde en eerstelijn.

Max aantal deelnemers :

Geen

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Klinische vaardigheden Preventie en Leefstijl

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee