Case Based Learning bij het Erasmus MC; ervaringen in de OPTAMICE studie

Informatie
Auteurs
D.C. van Gent
Organisatie
Erasmus MC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Case Based Learning of Casus Gestuurd Onderwijs (CGO) is een activerende manier van onderwijs, die de basis vormt van het medische curriculum dat vanaf 2024 bij het Erasmus MC ingevoerd zal worden. In het onderwijs staat een casus centraal, bestaande uit casusvoorbereiding en een casusbespreking, met daar omheen flankerend onderwijs. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de beste manier is om deze flankerende onderwijsonderdelen aan te bieden en hoe CGO het best tot zijn recht komt in de Rotterdamse setting.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

In het tweede jaar van de Bachelor Geneeskunde is een studie opgezet (OPTimizing AccoMpanying teachIng for Case based learning at Erasmus MC (OPTAMICE)). Groep 1 krijgt twee hoorcolleges en een zelfstudie opdracht (ZO), aangevuld met 2 ZO opdrachten als flankerend onderwijs. Groep 2 krijgt de CGO opdracht over erfelijke darmkanker aangevuld met 2 ZO opdrachten als flankerend onderwijs, terwijl groep 3 hetzelfde CGO onderwijs krijgt, maar dan met twee live bijeenkomsten (vaardigheidsonderwijs of VO) als flankerend onderwijs. De drie groepen worden vervolgens op drie momenten getest door middel van een korte toets op 1, 4 en 10 weken na het onderwijs.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

De pilot studie loopt van september tot november 2023. Direct na het onderwijs lijken er geen grote verschillen in het resultaat van de eerste toets te zijn tussen de groepen die het klassieke onderwijs (hoorcolleges en ZO) of CGO onderwijs gevolgd hebben. Voor het flankerend onderwijs resulteerde de VO vorm wel in hogere score op deze toets. Er is ook een vragenlijst afgenomen. De eerste indruk hieruit is dat veel studenten moeite hebben met het ontbreken van een specialist als docent tijdens de CGO casusbespreking, maar ook waardering voor het meer geprikkeld worden tot actieve deelname.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Het is op dit moment nog niet mogelijk om definitieve conclusies te trekken, omdat nog twee testen afgenomen moeten worden. De betere scores in de groep met VO’s als flankerend onderwijs zou mogelijk beïnvloed kunnen zijn door het relatief grote aantal studenten dat zich teruggetrokken heeft uit de studie. Dat lijkt niet doorslaggevend, omdat ook in de groep met CGO en twee keer de ZO een ongeveer gelijk aantal studenten zich uit de studie heeft teruggetrokken. Er heeft mogelijk wel een selectie plaatsgevonden waarin de meer gemotiveerde studenten CGO onderwijs gevolgd hebben. Dit heeft zich niet vertaald in een hogere toetsscore voor CGO onderwijs in het algemeen, maar wel in combinatie met VO onderwijs.

Referenties (max. 2):

McLean, S.F. Case-Based Learning and its Application in Medical and Health-Care Fields: A Review of Worldwide Literature. J Med Educ Curric Dev. 2016, Apr 27;3

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Case Based Learning Vaardigheidsonderwijs

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee